V kapli sv. Anny se přibližně uprostřed vrchní strany oltářní mensy nachází v dřevěném rámu zasazený kámen. Rám s kamenem lze z oltáře vyjmout. Po vyjmutí a otočení spatříme na spodní dřevěné ploše ukotvenou rukopisnou listinu tohoto znění:

"Anno Dni MDCCXXXIII die 23. Men. Novemb. Illus ac Rdssmuss Dnus Dnus Joannes Rudolfphus e. Com. de Spork Dei et Apliae vedis gratia Episcopus Adratensis D. N. Pappae Prael. Domesticus Pont. Solus Assistenset S.M. Euliae ad D.Vitum Canonicus Senior et Suffraganeus Pragensis. Altare portatile hoc concseravit in honorem Dei Omnipotentis B. V. Mariae Dmoriumqve Sanctorum specialiter S. Amadei M. S. Celestini M. et S. Clementiae N. qvorum reliqias imposiuit et clausit."

Nápis popisuje posvěcení "přenosného oltáře" zhruba v tomto smyslu:

"Léta Páně 1733 dne 23. listopadu ctihodný pan Jan Rudolf, hrabě Špork, adráský biskup… a sufragán pražský posvětil tento přenosný oltář ku cti Boha Všemohoucího, Panny Marie, svatých zejména sv. Amádea, Celestýna a Klimenta, jejichž ostatky uložil a uzavřel."

oltarni listina

Je zjevné, že listina k oltáři sv. Anny nepřináleží. Díky kronice kaple sv. Anny založené spolu s výstavbou objektu (kaple postavena 1705-1707) známe údaje k původnímu oltáři z doby dokončení kaple včetně ostatků svatých, které v něm byly uloženy. Původní oltář byl v souvislosti přístavby sakristie roku 1738 nahrazen tím současným. I u něj se dochoval výčet jmen svatých, jejichž ostatky v něm spočívají (obdobně tomu je u bočních oltářů).

Záhadná oltářní listina datovaná rokem 1733 hovoří výslovně o "přenosném oltáři". Vznikla ještě v době existence kláštera jeptišek u sv. Jiří na Pražském hradě, majitelů a stavebníků zdejší kaple sv. Anny. Klášter držel Panenské Břežany až do jeho zrušení císařem Josefem II. na konci 18. století. Pokud by vznik a původní smysl listiny měl souviset s areálem horního zámku v Panenských Břežanech, pak by se jako řešení nabízelo spojit tuto listinu s existencí přenosného oltáře sloužícího potřebám jeptišek kláštera. V případě jakýchkoli postřehů nás prosím kontaktujte.

                                                                                                                                          Martin Hůrka

 

Aktuálně

Nové příspěvky ke kapli sv. Anny

30. 07. 2021 | Brandýs nad Labem

Nové příspěvky týkající se Santiniho kaple sv. Anny si můžete přečíst zde.


Projekt obnovy parku

15. 07. 2021 | Brandýs nad Labem

Z rekonstrukce celého zámeckého areálu, ve kterém sídlí PNÚO Panenské Břežany zbývá dokončit již jen zbývající část parku. Zde výčet prvků, se kterými je počítáno v projektu obnovy (plánován na léta 2022-2023).


Fond Plk. Václav Čermák zpracován

23. 04. 2021 | Brandýs nad Labem

23. dubna 2021 bylo dokončeno zpracování fondu Plk. Václav Čermák. Italský legionář z první světové války působil za první republiky jako důstojník československé armády. Během nacistické okupace uprchl balkánskou cestou do Francie a po jejím obsazení byl spolu s dalšími vojáky evankuován do Velké Británie. Válku strávil činností v západním odboji. Roku 1945 se vrátil domů a chtěl pokračovat ve vojenské kariéře, avšak po Únoru 1948 byl z armády vyhozen. Za následný pokus o emigraci strávil šest let v komunistických žalářích. Více viz PEJČOCH Ivo, Plukovník Václav Čermák. Historie a vojenství 59/4, 2010, s. 57-64.

 

Přehled všech prozatím zpracovaných sbírek a fondů PNÚO viz zde.