Kaple sv. Anny v Panenských Břežanech je zajímavá nejen architekturou Jana Blažeje Santiniho, ale i slušně dochovaným inventářem.

Jeho součástí je tmavá oválná deska s pozlaceným nápisem. Upomíná na vysvěcení kaple. Níže uveřejňujeme znění textu:

AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Celsissima Francisca Helena Pieronin De Galliano Dei Gratia Principissa et Abbatissa Regii Antiquissimi Monasterii Sancti Georgii in Castro Pragensi, Hoc Sacellum in Honorem Magnae Matris Sancta Anna erigi Fecit Quod Demum Anno Millesimo Septiagemesimo Septimo die 21. Mensis Augusti Reverendissimus et Illustrissimus dominus dominus Vitus Dei et Apostolicae, Sedis Gratia Episcopus Hyeropolitanus SuFFraganeus Pragensis Sacri Canonici et Exemptio Ordinis Praemostratensis, Praelatus Regiarum Ecclesiarum Montis Sion et Miloviiensis Abbas et Per Provincias Caesareas Ordinis Praedicti Visitator Generalis ac Perpetuus Sacrae Caes. Regiae quae Majestatis Consiliarius in Honorem ejus dem Sanctae Anae una Cum Majori et Duobus Lateralibus Altaribus Sancti Isidori et Sancti Joannis Nepomuceni Martyris Ritu Solemni Consecravit et Pro Anni Versario die dedicationis in Futurum diem dominicum Festum Sanct Bartholomaei Apostoli immediate Sequentem Determinuit.

pametni stit

K VĚČNÉ PAMĚTI VĚCÍ

Urozená Františka Helena Pieronová de Galliano z Boží milosti kněžna a abatyše královského starobylého kláštera svatého Jiří na hradě Pražském dala tento kostelík zbudovat ke cti velké matky svaté Anny, což pak roku 1707 21. měsíce srpna, ctihodný a významný pán, pan Vít z milosti Boží a apoštolské stolice biskup hieropolitánský, sufragán pražský, prelát sv. kanonického a vyjmutého řádu premonstrátů, opat královských kostelů hory Sion a Milevska, generální visitátor císařských provincií uvedeného řádu, rada a stálý rada sv. církve a královského majestátu vysvětil ke dni sv. Anny na hlavním a dvou postranních oltářích sv. Isidora a sv. Jana Nepomuckého mučedníka, a to slavnostním způsobem a určil pro výroční den vysvěcení do budoucna neděli svátek sv. Bartoloměje apoštola bezprostředně následující.

Pozn.:

  • K vysvěcení došlo v neděli 21. srpna 1707
  • Jako výroční den vysvěcení byla určena vždy první neděle po 24. srpnu (dni sv. Bartoloměje).
  • Sufragán = světící biskup
  • Výše jmenovaný biskup Vít Seipl byl 21. ledna 1701 ustanoven papežem Klimentem XI., sufragánem pražského arcibiskupa a titulárním hieropolitánským biskupem.

V minulosti byly oválný rám štítu i deska poškozeny. Došlo k rozlomení obou částí na několik kusů. Okrajová část štítu byla olámaná.

Při průzkumu desky bylo zjištěno, že podklad nebyl nikdy v minulosti upravován. Byly nalezeny jen drobné bronzem provedené opravy zlacených liter textu. Jedinou odlišností od původního vzhledu je červenohnědá retuš vnitřní profilované římsy obrazového rámu. Tato část byla původně zlacena.

Po odborném restaurování je štít opět v kapli svaté Anny…

                                                                                                                                              Jiří Piller

Níže fotografie z průběhu restaurování:

restaurovani 01 restaurovani 02
restaurovani 03  restaurovani 04

Aktuálně

Nové příspěvky ke kapli sv. Anny

30. 07. 2021 | Brandýs nad Labem

Nové příspěvky týkající se Santiniho kaple sv. Anny si můžete přečíst zde.


Projekt obnovy parku

15. 07. 2021 | Brandýs nad Labem

Z rekonstrukce celého zámeckého areálu, ve kterém sídlí PNÚO Panenské Břežany zbývá dokončit již jen zbývající část parku. Zde výčet prvků, se kterými je počítáno v projektu obnovy (plánován na léta 2022-2023).


Fond Plk. Václav Čermák zpracován

23. 04. 2021 | Brandýs nad Labem

23. dubna 2021 bylo dokončeno zpracování fondu Plk. Václav Čermák. Italský legionář z první světové války působil za první republiky jako důstojník československé armády. Během nacistické okupace uprchl balkánskou cestou do Francie a po jejím obsazení byl spolu s dalšími vojáky evankuován do Velké Británie. Válku strávil činností v západním odboji. Roku 1945 se vrátil domů a chtěl pokračovat ve vojenské kariéře, avšak po Únoru 1948 byl z armády vyhozen. Za následný pokus o emigraci strávil šest let v komunistických žalářích. Více viz PEJČOCH Ivo, Plukovník Václav Čermák. Historie a vojenství 59/4, 2010, s. 57-64.

 

Přehled všech prozatím zpracovaných sbírek a fondů PNÚO viz zde.