Popis: dokumenty z pozůstalosti Ervína Beldy (1924-1979), jednoho z několika desítek židovských dětí přeživších druhou světovou válku v náhradních rodinách v Dánsku

Počet inv. č.: 104

Výčet předmětů:

 • opis německo-polsky psaného rodného listu Marcuse (Maxe) Beldegrüna vyhotoveného roku 1900 v obci Mszana Dolna, Moravská Ostrava 28. 8. 1940
 • oddací list Maxe Beldgrüna a Josefy Mandlové, Fryštát 6. 6. 1920
 • živnostenský list Maxe Beldy, Opava 13. 3. 1924
 • opis rodného listu Josefy Mandlové, Moravská Ostrava 15. 6. 1939
 • výuční list Josefy Beldové, Kateřinky 24. 8. 1931
 • opis domovského listu Maxe Beldy příslušného do Stříteže, Moravská Ostrava 27. 1. 1940
 • opis osvědčení Maxe Beldy o občanství ČSR vystaveného 1938, Moravská Ostrava 27. 1. 1940
 • 2 ks opisů osvědčení o protektorátní příslušnosti Maxe Beldy, Moravská Ostrava 1940 a 1945
 • 2 ks potvrzení Ministerstva práce a sociální péče Odboru repatriačního Praha II. o deportaci Maxe Beldy 22. 10. 1942 z Terezína na východ (Bx 919), Praha 8. 3. 1946
 • 5 ks školních vysvědčení Ervína Beldy, žáka III. státní pětitřídní smíšení obecné školy v Opavě, Kateřinky 1930-1935
 • 6 ks školních vysvědčení Ervína Beldy, žáka Státního československého reálného gymnásia v Opavě, Opava 1936-1938
 • 3 ks potvrzení (2 kopie) Státního reálného gamnasia v Opavě pro Ervína Beldu stvrzující, že dotyčný navštěvoval zdejší gymnázium (údaje stvrdili mj. dva spolužáci: Boris Havlíček a Zdeněk Fajkus), Opava 24. 10. 1945
 • 2 ks (1 opis) "Vysvědčení dospělosti" Státního reálného gymnasia v Praze XII. na jméno Ervín Belda, Praha 25. 2. 1946
 • vysokoškolský index Ervína Beldy z právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Praha 1946
 • "Vysvědčení o očkování - Impfungszeugnis" Ervína Beldy, Opava 2. 5. 1931
 • průkazka stvrzující bydliště Ervína Beldy v obci Hrušov, Hrušov 4. 7. 1939
 • 4 ks rodných listů (3 kopie) Ervína Beldy, Opava 14. 11. 1928
 • rodný list Ervína Beldy, Praha 17. 6. 1957
 • domovský list Ervína Beldy, Střítež 12. 11. 1945
 • žákovský průkaz Ervína Beldy ze Státního československého reálného gamnasia v Opavě, Opava 8. 2. 1938
 • karikatura zhotovená tuží s pomocí fotografie Ervína Beldy, kol. 1939
 • "Přihláška válečných škod a škod způsobených mimořádnými poměry" podaná Ervínem Beldou za zemřelé rodiče, Praha po 1945
 • 2 ks (1 kopie) potvrzení Ervína Beldy příslušnosti k dělostřeleckému oddílu III. československé samostatné obrněné brigády, 25. 6. 1945
 • potvrzení o přijetí Ervína Beldy do středoškolského kurzu pro příslušníky československých zahraničních vojsk, Praha 13. 9. 1945
 • povolení prodloužení cestovního pasu do ciziny vojína v záloze Ervína Beldy, Praha 15. 10. 1945
 • "Výplatní list (pro fysické osoby a domácnost)" na jméno Ervín Belda, Praha 30. 10. 1945
 • potvrzení o zachovalosti Ervína Beldy vydané jako doklad k žádosti o maturitě, Praha 2. 11. 1945
 • "Vysvědčení zachovalosti" Ervína Beldy vystavené ředitelstvím národní bezpečnosti v Praze, 22. 11. 1945
 • 2 ks formuláře "Přihláška životního pojištění" podaná Ervínem Beldou za strýce Emanuela Beldengrüna, přejm. na Beldu, 28. 11. 1945
 • "Pojistka na život" pojišťovny "Riunione Adriatica di Sicurta v Terstu / ředitelství pro Československou republiku v Praze" na jméno Emanuel Beldengrün, Praha 1934 ?
 • "Přihláška vkladů" podaná Ervínem Beldou, 28. 11. 1945
 • 2 ks "Osvědčení o československém státním občanství" na jméno Ervín Belda, Praha 29. 11. 1945 a 10. 12. 1945
 • dekret k Československé vojenské pamětní medaily na jméno Ervín Belda, Praha 15. 9. 1945
 • dekret na medaily "Za chrabrost" na jméno Ervín Belda, Praha 13. 4. 1946
 • osvědčení "Velvyslanectví Republiky československé" ve Stockholmu, že se Ervín Belda přihlásil 24. ledna 1944  u tamního úřadu dobrovolně do československé zahraniční armády, Stockholm (Švédsko) 18. 3.1946
 • "Přihláška k soupisu nepřetálelského majetku... Fondu národní obnovy v Praze", přihlašovatelem Ervín Belda, Praha 1. 4. 1946
 • 5 ks potvrzení Ervína Beldy o konání vojenské služby v československém zahraničním vojsku, Praha 1946-1979
 • xerokopie vojenského listu Ervína Beldy vystaveného v Sušici 20. 9. 1945, Praha 4. 2. 1948
 • 2 ks (1 kopie) žádosti Československých aerolinií o snížení vojenských povinností E. Beldy, Praha 25. 9. 1948
 • potvrzení Vojenského útvaru 5340 o prezenční službě E. Beldy, Jemnice 31. 1. 1949
 • vyjádření Doplňovacího okresního velitelství ohledně vydání cestovního pasu E. Beldovi, Praha 24. 3. 1949
 • "Danové osvědčení pro pasový úřad" vydané pro Ervína Beldu, Praha 25. 3. 1949
 • kartička Mikrobiologického oddělení Okresní národní pojišťovny s údaji o krevní skupině a Rh faktoru E. Beldy, Praha 25. 7. 1951
 • žádost E. Beldy kádrovému oddělení ve věci dobrovoleného přestupu z administrativy do výroby, Praha 1. 8. 1951
 • "Prohlášení", "Životopis" a "Dodatek k životopisu" E. Beldy, Praha 1954
 • výzva pro E. Beldu k dostavení se na úřad ve věci návrhu na vyznamenání Pamětní medailí k 20. výročí osvobození ČSSR, Praha 7. 6. 1965
 • sdělení Rady židovských náboženských obcí E. Beldovi s informacemi o deportaci Alice Mandlové do Terezína a následně do Osvětimi, Praha 13. 9. 1965
 • životopis E. Beldy popisující období druhé světové války, Praha 5. 11. 1966
 • kopie osvědčení účastníka národního boje za osvobození na jméno E. Belda, Praha 30. 11. 1966
 • žádost E. Beldy na VHÚ ve věci úpravy započítané doby nacistické perzekuce a příslušnosti k zahraničnímu odboji, Praha 12. 1. 1967
 • životopis E. Beldy, Praha 15. 1. 1967
 • sdělení VHÚ adresované E. Beldovi ve věci vysvětlení vstupu do armády dnem prezentace, Praha 17. 2. 1967
 • kopie "Dotazníku příslušníka zahraničního odboje" na jméno E. Belda, Praha 20. 7. 1968
 • dopis ředitele Československé televize ve věci přídělu osobního vozu Škoda 100 pro E. Beldu, Praha 11. 8. 1970
 • sdělení Rady židovských náboženských obcí E. Beldovi s informacemi o deportaci Maxe Beldy a Josefy Beldové do Terezína a následně do Treblinky, Praha 9. 2. 1971
 • dopis E. Beldy Dr. Kuzinovi, Praha 70. léta 20. století ?
 • svědectví Gertrudy Hallerové, Alfreda Kleinmanna, Heřmana Picka a Igora Němce potvrzující nacistickou perzekuci E. Beldy, Praha 1971
 • kopie dopisu velvyslanectví ve Stockholmu ve věci stvrzení přihlášení se E. Beldy dobrovolně do československé zahraniční armády 24. ledna 1944 (vystaveno ve Stockholmu 18. března 1946), Praha 6. 6. 1977
 • 2 ks potvrzení různých osob (Richarda Ornsteina a Jiřího Schulhofa) o práci E. Beldy v Dánsku v letech 1940-1943, Praha 1961-1977
 • 3 ks korespondence E. Beldy a "Komise pro vydávání osvědčení..." MNO, 70. léta 20. století
 • potvrzení Gunnara Clausena o pobytu a práci E. Beldy za druhé světové války v Dánsku, Kalundborg (Dánsko) 16. 12. 1977
 • 2 ks novinářských průkazů E. Beldy, Praha 1971 a 1978
 • kresba podobizny E. Beldy, autor: S. Mirecki, 1945 kol. ?
 • anglicky tištěná vstupenka E. Beldy do kantýn a klubů 21. armádní skupiny, na druhé straně připsáno: Fr. Solař", 1944-1945
 • průkazka Československého repatriačního úřadu na jméno E. Belda, 1945
 • "Daňové vysvědčení o nezávadnosti" pro E. Beldu za účelem vývozu oblečení, Brno 13. 2. 1940
 • 2 ks "Genehminung - Povolení" na vývoz oblečení E. Beldovi do Dánska, Praha 13. 2. a 2. 3. 1940
 • dánsky psaná stvrzenka k zásilce oblečení zaslaného rodiči E. Beldovi do Kalundborgu, Moravská Ostrava 18. 3. 1940
 • 26 ks korespondenčních lístků s německy psanými zprávami Maxe Beldy a jeho ženy Josefy adresované do dánského Kalundborgu E. Beldovi, Moravská Ostrava 1940
 • 23 ks korespondenčních lístků s německy psanými zprávami Maxe Beldy a jeho ženy Josefy adresované do dánského Kalundborgu E. Beldovi, Moravská Ostrava 1941
 • 6 ks korespondenčních lístků s německy psanými zprávami Maxe Beldy a jeho ženy Josefy adresované do dánského Kalundborgu E. Beldovi (k zaslání odevzdal 1x Maximilián Gröger a 5x Rudolf Lederer), Moravská Ostrava 1942
 • korespondenční lístek se zprávou od kamarádů adresovanou do dánského Kalundborgu E. Beldovi, Moravská Ostrava 21. 4. 1940
 • korespondenční lístek s česky psanou zprávou Kurta [patrně další z do Dánska uprchlých židovských dětí] do Kalundborgu E. Beldovi, (Dánsko) 13. 11. 1940
 • korespondenční lístek s česky psanou zprávou K. Peitelesové do Dánska S. Peitelesové, Praha 25. 4. 1940
 • korespondenční lístek s německy psanou zprávou Lizze Storchové do Visby-Bedstedt, (Dánsko) 6. 3. 1940
 • korespondenční lístek s česky psanou zprávou E. Beldovi od Lizzy, (Dánsko) 14. 3. 1940
 • korespondenční lístek s německy psanou zprávou od mámy Lizze Storchové do Visby-Bedstedt, Moravská Ostrava 6. 8. 1940
 • německy psaný dopis od Hildy a Herty zaslaný E. Beldovi do Dánska, Hrušov nad Odrou 27. 3. 1940
 • 40 ks německy psaných dopisů od Maxe Beldy a jeho ženy Josefy zaslané E. Beldovi do Dánska, Moravská Ostrava 1940
 • 48 ks německy psaných dopisů od Maxe Beldy a jeho ženy Josefy zaslané E. Beldovi do Dánska, Moravská Ostrava 1941
 • 18 ks německy psaných dopisů od Maxe Beldy a jeho ženy Josefy zaslané E. Beldovi do Dánska, Moravská Ostrava 1942 [viz foto]
 • německy psaný dopis E. Beldy rodičům Maxovi a Josefíně Beldových do Moravské Ostravy, Mosbjerggaard (Dánsko) 16. 1. 1941
 • 3 ks česky psaných dopisů Evy zaslaných E. Beldovi, 30. 3. a 1. 5. 1941
 • slovensky psaný dopis od sestřenice Vierky zaslaný E. Beldovi do Dánska, Ružomberok (Slovensko) 27. 4. 1941
 • česky psaný dopis neznámého adresanta zaslaný E. Beldovi, 3. 9. 1941
 • česky psaný dopis sestřenice Helgy zaslaný E. Beldovi, 21. 12. 1941
 • německy psaný dopis Reginy Mandlové E. Beldovi do Dánska, Moravská Ostrava 10. 11. 1941
 • 2 ks německy psaných dopisů Bertholda Pelzmanna (s pozdravy od Evy Schlachetové a Věry Rosenzweigové) E. Beldovi do Dánska, Moravská Ostrava 18. 1. a 23. 5. 1942
 • německy psaný dopis strýce Heinricha a tety E. Beldovi do Dánska, Terezín ? 28. 2. 1943
 • dopisní obálka (bez dopisu) adresanta Waltera Hopa adresátovi E. Beldovi do dánského Kalundborgu, Praha 18. 6. 1942
 • dopisní obálka (bez dopisu) adresanta H. Beldy/Beldové ? adresátovi E. Beldovi do dánského Kalundborgu, Praha 18. 6. 1942
 • korespondenční lístek se zprávou E. Beldy adresovanou Ing. Fritzu Mandlovi, Asino, Novosibirsk, Höganäs (Švédsko) 10. 10. 1944
 • korespondenční lístek se zprávou Regine Mandlové adresovanou do Moravské Ostravy Edith Birnbaumové, Osvětim-Březinka 9. 1. 1944
 • pohlednice s dánsky psaným pozdravem E. Beldovi od jeho tamních pěstounů, Kalundborg (Dánsko) 31. 12. 1946
 • dánsky psaný dopis E. Beldovi od jeho tamních pěstounů, (Dánsko) 13. 2. 1947
 • dánsky psaný dopis E. Beldovi od jeho tamních pěstounů, Kodaň (Dánsko) 20. 7. 1948
 • fotoalbum s více než 300 převážně černobílými fotografiemi a pohlednicemi z různých zahraničních cest E. Beldy (Norsko, Kanada, Dánsko, Tunisko, Island, Itálie, Francie, Finsko, Kambodža, Švédsko,..), 60.-70. léta 20. století
 • fotoalbum s 224 černobílými fotografiemi E. Beldy a jeho okolí z dětství, dospívání, pobytu v Dánsku a Švédsku za druhé světové války (mj. fota přátel: Robert Grünspan, Max Kattner, Kurt Roubíček, Arnošt Manheimer, Bruno Haldbach, Hans Kaufmann, Selma a Peter Wielsenovi, R. a W. Gruenspan, Hanka Grossmann, Miriam Haas, Valtr Rosenfelder), dále pak z doby působnosti v československé armádě (Dunkerque) a z poválečné doby (rodinné dovolené), 30.-70. léta 20. století
 • černobílá fotografie E. Beldy v obleku s československým znakem na prsou v přítomnosti dvou dalších mužů, cca 1945-1955

sbirky Belda

Aktuálně

Omezení provozu 22. května 2024

22. 05. 2024 | Brandýs nad Labem

Z důvodů plánované odstávky elektrické energie ČEZ distribude, nebude možná 22. 5. 2024 návštěva expozice v čase od 9 do14 hodin. V tomto čase bude možné navštívit pouze Santiniho kapli svaté Anny a Gerstelovu koupelnu.

Děkujeme za pochopení.


Sobotu 25. května 2024 otevřeno od 11 hodin

25. 04. 2024 | Brandýs nad Labem

V sobotu 25. května 2024 bude Památník Panenské Břežany otevřen až od 11 hodin se začátkem Dne Jana Kubiše. Děkujeme za pochopení.

 


Kaple svaté Anny z Panenských Břežan v Oválné pracovně Bílého domu

16. 04. 2024 | Brandýs nad Labem

Jedinečné dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichla, kaple svaté Anny v Panenských Břežanech, inspirovalo nesmírně talentovanou studentku UMPRUM Annu Martinkovou.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.