Popis: dokumenty z pozůstalosti Ervína Beldy (1924-1979), jednoho z několika desítek židovských dětí přeživších druhou světovou válku v náhradních rodinách v Dánsku

Počet inv. č.: 104

Výčet předmětů:

 • opis německo-polsky psaného rodného listu Marcuse (Maxe) Beldegrüna vyhotoveného roku 1900 v obci Mszana Dolna, Moravská Ostrava 28. 8. 1940
 • oddací list Maxe Beldgrüna a Josefy Mandlové, Fryštát 6. 6. 1920
 • živnostenský list Maxe Beldy, Opava 13. 3. 1924
 • opis rodného listu Josefy Mandlové, Moravská Ostrava 15. 6. 1939
 • výuční list Josefy Beldové, Kateřinky 24. 8. 1931
 • opis domovského listu Maxe Beldy příslušného do Stříteže, Moravská Ostrava 27. 1. 1940
 • opis osvědčení Maxe Beldy o občanství ČSR vystaveného 1938, Moravská Ostrava 27. 1. 1940
 • 2 ks opisů osvědčení o protektorátní příslušnosti Maxe Beldy, Moravská Ostrava 1940 a 1945
 • 2 ks potvrzení Ministerstva práce a sociální péče Odboru repatriačního Praha II. o deportaci Maxe Beldy 22. 10. 1942 z Terezína na východ (Bx 919), Praha 8. 3. 1946
 • 5 ks školních vysvědčení Ervína Beldy, žáka III. státní pětitřídní smíšení obecné školy v Opavě, Kateřinky 1930-1935
 • 6 ks školních vysvědčení Ervína Beldy, žáka Státního československého reálného gymnásia v Opavě, Opava 1936-1938
 • 3 ks potvrzení (2 kopie) Státního reálného gamnasia v Opavě pro Ervína Beldu stvrzující, že dotyčný navštěvoval zdejší gymnázium (údaje stvrdili mj. dva spolužáci: Boris Havlíček a Zdeněk Fajkus), Opava 24. 10. 1945
 • 2 ks (1 opis) "Vysvědčení dospělosti" Státního reálného gymnasia v Praze XII. na jméno Ervín Belda, Praha 25. 2. 1946
 • vysokoškolský index Ervína Beldy z právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Praha 1946
 • "Vysvědčení o očkování - Impfungszeugnis" Ervína Beldy, Opava 2. 5. 1931
 • průkazka stvrzující bydliště Ervína Beldy v obci Hrušov, Hrušov 4. 7. 1939
 • 4 ks rodných listů (3 kopie) Ervína Beldy, Opava 14. 11. 1928
 • rodný list Ervína Beldy, Praha 17. 6. 1957
 • domovský list Ervína Beldy, Střítež 12. 11. 1945
 • žákovský průkaz Ervína Beldy ze Státního československého reálného gamnasia v Opavě, Opava 8. 2. 1938
 • karikatura zhotovená tuží s pomocí fotografie Ervína Beldy, kol. 1939
 • "Přihláška válečných škod a škod způsobených mimořádnými poměry" podaná Ervínem Beldou za zemřelé rodiče, Praha po 1945
 • 2 ks (1 kopie) potvrzení Ervína Beldy příslušnosti k dělostřeleckému oddílu III. československé samostatné obrněné brigády, 25. 6. 1945
 • potvrzení o přijetí Ervína Beldy do středoškolského kurzu pro příslušníky československých zahraničních vojsk, Praha 13. 9. 1945
 • povolení prodloužení cestovního pasu do ciziny vojína v záloze Ervína Beldy, Praha 15. 10. 1945
 • "Výplatní list (pro fysické osoby a domácnost)" na jméno Ervín Belda, Praha 30. 10. 1945
 • potvrzení o zachovalosti Ervína Beldy vydané jako doklad k žádosti o maturitě, Praha 2. 11. 1945
 • "Vysvědčení zachovalosti" Ervína Beldy vystavené ředitelstvím národní bezpečnosti v Praze, 22. 11. 1945
 • 2 ks formuláře "Přihláška životního pojištění" podaná Ervínem Beldou za strýce Emanuela Beldengrüna, přejm. na Beldu, 28. 11. 1945
 • "Pojistka na život" pojišťovny "Riunione Adriatica di Sicurta v Terstu / ředitelství pro Československou republiku v Praze" na jméno Emanuel Beldengrün, Praha 1934 ?
 • "Přihláška vkladů" podaná Ervínem Beldou, 28. 11. 1945
 • 2 ks "Osvědčení o československém státním občanství" na jméno Ervín Belda, Praha 29. 11. 1945 a 10. 12. 1945
 • dekret k Československé vojenské pamětní medaily na jméno Ervín Belda, Praha 15. 9. 1945
 • dekret na medaily "Za chrabrost" na jméno Ervín Belda, Praha 13. 4. 1946
 • osvědčení "Velvyslanectví Republiky československé" ve Stockholmu, že se Ervín Belda přihlásil 24. ledna 1944  u tamního úřadu dobrovolně do československé zahraniční armády, Stockholm (Švédsko) 18. 3.1946
 • "Přihláška k soupisu nepřetálelského majetku... Fondu národní obnovy v Praze", přihlašovatelem Ervín Belda, Praha 1. 4. 1946
 • 5 ks potvrzení Ervína Beldy o konání vojenské služby v československém zahraničním vojsku, Praha 1946-1979
 • xerokopie vojenského listu Ervína Beldy vystaveného v Sušici 20. 9. 1945, Praha 4. 2. 1948
 • 2 ks (1 kopie) žádosti Československých aerolinií o snížení vojenských povinností E. Beldy, Praha 25. 9. 1948
 • potvrzení Vojenského útvaru 5340 o prezenční službě E. Beldy, Jemnice 31. 1. 1949
 • vyjádření Doplňovacího okresního velitelství ohledně vydání cestovního pasu E. Beldovi, Praha 24. 3. 1949
 • "Danové osvědčení pro pasový úřad" vydané pro Ervína Beldu, Praha 25. 3. 1949
 • kartička Mikrobiologického oddělení Okresní národní pojišťovny s údaji o krevní skupině a Rh faktoru E. Beldy, Praha 25. 7. 1951
 • žádost E. Beldy kádrovému oddělení ve věci dobrovoleného přestupu z administrativy do výroby, Praha 1. 8. 1951
 • "Prohlášení", "Životopis" a "Dodatek k životopisu" E. Beldy, Praha 1954
 • výzva pro E. Beldu k dostavení se na úřad ve věci návrhu na vyznamenání Pamětní medailí k 20. výročí osvobození ČSSR, Praha 7. 6. 1965
 • sdělení Rady židovských náboženských obcí E. Beldovi s informacemi o deportaci Alice Mandlové do Terezína a následně do Osvětimi, Praha 13. 9. 1965
 • životopis E. Beldy popisující období druhé světové války, Praha 5. 11. 1966
 • kopie osvědčení účastníka národního boje za osvobození na jméno E. Belda, Praha 30. 11. 1966
 • žádost E. Beldy na VHÚ ve věci úpravy započítané doby nacistické perzekuce a příslušnosti k zahraničnímu odboji, Praha 12. 1. 1967
 • životopis E. Beldy, Praha 15. 1. 1967
 • sdělení VHÚ adresované E. Beldovi ve věci vysvětlení vstupu do armády dnem prezentace, Praha 17. 2. 1967
 • kopie "Dotazníku příslušníka zahraničního odboje" na jméno E. Belda, Praha 20. 7. 1968
 • dopis ředitele Československé televize ve věci přídělu osobního vozu Škoda 100 pro E. Beldu, Praha 11. 8. 1970
 • sdělení Rady židovských náboženských obcí E. Beldovi s informacemi o deportaci Maxe Beldy a Josefy Beldové do Terezína a následně do Treblinky, Praha 9. 2. 1971
 • dopis E. Beldy Dr. Kuzinovi, Praha 70. léta 20. století ?
 • svědectví Gertrudy Hallerové, Alfreda Kleinmanna, Heřmana Picka a Igora Němce potvrzující nacistickou perzekuci E. Beldy, Praha 1971
 • kopie dopisu velvyslanectví ve Stockholmu ve věci stvrzení přihlášení se E. Beldy dobrovolně do československé zahraniční armády 24. ledna 1944 (vystaveno ve Stockholmu 18. března 1946), Praha 6. 6. 1977
 • 2 ks potvrzení různých osob (Richarda Ornsteina a Jiřího Schulhofa) o práci E. Beldy v Dánsku v letech 1940-1943, Praha 1961-1977
 • 3 ks korespondence E. Beldy a "Komise pro vydávání osvědčení..." MNO, 70. léta 20. století
 • potvrzení Gunnara Clausena o pobytu a práci E. Beldy za druhé světové války v Dánsku, Kalundborg (Dánsko) 16. 12. 1977
 • 2 ks novinářských průkazů E. Beldy, Praha 1971 a 1978
 • kresba podobizny E. Beldy, autor: S. Mirecki, 1945 kol. ?
 • anglicky tištěná vstupenka E. Beldy do kantýn a klubů 21. armádní skupiny, na druhé straně připsáno: Fr. Solař", 1944-1945
 • průkazka Československého repatriačního úřadu na jméno E. Belda, 1945
 • "Daňové vysvědčení o nezávadnosti" pro E. Beldu za účelem vývozu oblečení, Brno 13. 2. 1940
 • 2 ks "Genehminung - Povolení" na vývoz oblečení E. Beldovi do Dánska, Praha 13. 2. a 2. 3. 1940
 • dánsky psaná stvrzenka k zásilce oblečení zaslaného rodiči E. Beldovi do Kalundborgu, Moravská Ostrava 18. 3. 1940
 • 26 ks korespondenčních lístků s německy psanými zprávami Maxe Beldy a jeho ženy Josefy adresované do dánského Kalundborgu E. Beldovi, Moravská Ostrava 1940
 • 23 ks korespondenčních lístků s německy psanými zprávami Maxe Beldy a jeho ženy Josefy adresované do dánského Kalundborgu E. Beldovi, Moravská Ostrava 1941
 • 6 ks korespondenčních lístků s německy psanými zprávami Maxe Beldy a jeho ženy Josefy adresované do dánského Kalundborgu E. Beldovi (k zaslání odevzdal 1x Maximilián Gröger a 5x Rudolf Lederer), Moravská Ostrava 1942
 • korespondenční lístek se zprávou od kamarádů adresovanou do dánského Kalundborgu E. Beldovi, Moravská Ostrava 21. 4. 1940
 • korespondenční lístek s česky psanou zprávou Kurta [patrně další z do Dánska uprchlých židovských dětí] do Kalundborgu E. Beldovi, (Dánsko) 13. 11. 1940
 • korespondenční lístek s česky psanou zprávou K. Peitelesové do Dánska S. Peitelesové, Praha 25. 4. 1940
 • korespondenční lístek s německy psanou zprávou Lizze Storchové do Visby-Bedstedt, (Dánsko) 6. 3. 1940
 • korespondenční lístek s česky psanou zprávou E. Beldovi od Lizzy, (Dánsko) 14. 3. 1940
 • korespondenční lístek s německy psanou zprávou od mámy Lizze Storchové do Visby-Bedstedt, Moravská Ostrava 6. 8. 1940
 • německy psaný dopis od Hildy a Herty zaslaný E. Beldovi do Dánska, Hrušov nad Odrou 27. 3. 1940
 • 40 ks německy psaných dopisů od Maxe Beldy a jeho ženy Josefy zaslané E. Beldovi do Dánska, Moravská Ostrava 1940
 • 48 ks německy psaných dopisů od Maxe Beldy a jeho ženy Josefy zaslané E. Beldovi do Dánska, Moravská Ostrava 1941
 • 18 ks německy psaných dopisů od Maxe Beldy a jeho ženy Josefy zaslané E. Beldovi do Dánska, Moravská Ostrava 1942 [viz foto]
 • německy psaný dopis E. Beldy rodičům Maxovi a Josefíně Beldových do Moravské Ostravy, Mosbjerggaard (Dánsko) 16. 1. 1941
 • 3 ks česky psaných dopisů Evy zaslaných E. Beldovi, 30. 3. a 1. 5. 1941
 • slovensky psaný dopis od sestřenice Vierky zaslaný E. Beldovi do Dánska, Ružomberok (Slovensko) 27. 4. 1941
 • česky psaný dopis neznámého adresanta zaslaný E. Beldovi, 3. 9. 1941
 • česky psaný dopis sestřenice Helgy zaslaný E. Beldovi, 21. 12. 1941
 • německy psaný dopis Reginy Mandlové E. Beldovi do Dánska, Moravská Ostrava 10. 11. 1941
 • 2 ks německy psaných dopisů Bertholda Pelzmanna (s pozdravy od Evy Schlachetové a Věry Rosenzweigové) E. Beldovi do Dánska, Moravská Ostrava 18. 1. a 23. 5. 1942
 • německy psaný dopis strýce Heinricha a tety E. Beldovi do Dánska, Terezín ? 28. 2. 1943
 • dopisní obálka (bez dopisu) adresanta Waltera Hopa adresátovi E. Beldovi do dánského Kalundborgu, Praha 18. 6. 1942
 • dopisní obálka (bez dopisu) adresanta H. Beldy/Beldové ? adresátovi E. Beldovi do dánského Kalundborgu, Praha 18. 6. 1942
 • korespondenční lístek se zprávou E. Beldy adresovanou Ing. Fritzu Mandlovi, Asino, Novosibirsk, Höganäs (Švédsko) 10. 10. 1944
 • korespondenční lístek se zprávou Regine Mandlové adresovanou do Moravské Ostravy Edith Birnbaumové, Osvětim-Březinka 9. 1. 1944
 • pohlednice s dánsky psaným pozdravem E. Beldovi od jeho tamních pěstounů, Kalundborg (Dánsko) 31. 12. 1946
 • dánsky psaný dopis E. Beldovi od jeho tamních pěstounů, (Dánsko) 13. 2. 1947
 • dánsky psaný dopis E. Beldovi od jeho tamních pěstounů, Kodaň (Dánsko) 20. 7. 1948
 • fotoalbum s více než 300 převážně černobílými fotografiemi a pohlednicemi z různých zahraničních cest E. Beldy (Norsko, Kanada, Dánsko, Tunisko, Island, Itálie, Francie, Finsko, Kambodža, Švédsko,..), 60.-70. léta 20. století
 • fotoalbum s 224 černobílými fotografiemi E. Beldy a jeho okolí z dětství, dospívání, pobytu v Dánsku a Švédsku za druhé světové války (mj. fota přátel: Robert Grünspan, Max Kattner, Kurt Roubíček, Arnošt Manheimer, Bruno Haldbach, Hans Kaufmann, Selma a Peter Wielsenovi, R. a W. Gruenspan, Hanka Grossmann, Miriam Haas, Valtr Rosenfelder), dále pak z doby působnosti v československé armádě (Dunkerque) a z poválečné doby (rodinné dovolené), 30.-70. léta 20. století
 • černobílá fotografie E. Beldy v obleku s československým znakem na prsou v přítomnosti dvou dalších mužů, cca 1945-1955

sbirky Belda

Aktuálně

V den státního svátku OTEVŘENO!!

25. 09. 2021 | Brandýs nad Labem

V úterý 28. září, v den státního svátku, bude otevřeno od 9:00-12:00 a 12:30-16:30hod.

Těšíme se na Vaši návštěvu!


Nové příspěvky ke kapli sv. Anny

30. 07. 2021 | Brandýs nad Labem

Nové příspěvky týkající se Santiniho kaple sv. Anny si můžete přečíst zde.


Projekt obnovy parku

15. 07. 2021 | Brandýs nad Labem

Z rekonstrukce celého zámeckého areálu, ve kterém sídlí PNÚO Panenské Břežany zbývá dokončit již jen zbývající část parku. Zde výčet prvků, se kterými je počítáno v projektu obnovy (plánován na léta 2022-2023).