Popis: dokumenty a předměty spojené s životem za protektorátu (1939-1945)

Počet inv. č.: 48

Výčet předmětů:

 • noviny Pražský list, 1939, roč. 13, č. 163 z 23. srpna
 • nevyplněný dvojjazyčný německo-český formulář D "Výkaz stavu holubů", 1940
 • podomácku vytvořený vzorník písem s titulem: "Německé psací písmo - Kurrentschrift", 1940 kol.
 • poštovní známka "Böhmen und Mähren / Čechy a Morava" s vyobrazením lipových listů v hodnotě 10 haléřů, 1939-1945
 • 9 ks protektorátních desetihaléřů, 1942
 • 6 ks protektorátních dvacetihaléřů, 1941-1943
 • protektorátní padesátihaléř, 1941
 • korespondenční lístek s hlavičkou: "Ministerstvo vnitra, oddělení pro opatřování rodových dokladů..." se sdělením adresovaným na jméno: Leopold Skalický, Praha ve věci přijetí žádosti o opatření matričních dokladů, 14. 11. 1940
 • dopis s hlavičkou: "Ministerstvo vnitra, archiv oddělení pro opatřování rodových dokladů..." se sdělením adresovaným na jméno: Leopold Skalický, Praha, že požadové doklady úřad opatřil a že tyto doklady zašle po zaplacení poplatku, 31. 12. 1940
 • fotografie zobrazující četníky a hasiče v souvislosti cvičení na potlačování demonstrací, Horní Počernice 1939
 • vysvědčení vydané JUDr. Jaroslavem Rothbauerem, advokátem ve Vodňanech stvrzující příkladné chování zaměstnance jménem JUDr. Zdeněk Harsa po dobu zaměstnání coby kandidáta advokacie od 1. května 1942 do 30. září 1942, 30. 9. 1942
 • členský průkaz Svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých po politických obětech nacismu a fašismu v Praze na jméno Josef Novák, Měšice, 18. 3. 1947
 • drobný tisk: "Památná místa protifašistického odboje na okrese Praha-východ / Obrazové noviny okresu Praha-východ", květen 1980
 • vysvědčení Policejního ředitelství v Praze stvrzující bezúhonost Marie Cymbálové, nar. v Berlíně, 31. 5. 1941
 • pozvánka Národního souručenství - okresního sekretariátu Karlín - Venkov adresovaná ředitelství školy Věltěž-Zdiby na promítání filmu z Olympijských her 1936 v bio Legie v Klecanech n. Vltavou (pozvány též školy: Husinec-Řež, Klecany, Klíčany, Roztoky n. Vltavou a Vodochody), 29. 5. 1940
 • 5 ks nařízení Okresního úřadu v Praze pro politický okres Praha-venkov zaslaných obecnímu úřadu Líbeznice o zřízení povinnosti dvojjazyčných nápisů a úředního značení (sepsáno 15. 9. 1939), o vzdávání úcty německým vlajkám a standartám s hákovým křížem (25. 1. 1940), o dvojjazyčných oznámeních civilní protiletecké ochrany i dvojjazyčných označení věcných prostředků CPO (10. 6. 1940), o realizaci do 1. 7. 1940 všech opatření jazykových předpisů schválených vládou 25. 7. a 14. 9. 1939 (22. 6. 1940) a o stížnosti na neochotu pracovníků úřadů hovořit německy při ústním styku s Němci a povinností si v případě, že němčinu neovládají, zajistit člověka, který pomůže s překladem (20. 10. 1941)
 • nařízení Okresního úřadu v Brandýse nad Labem zaslané obecnímu úřadu Líbeznice ve věci odstranění obrazů, bust, plaket apod. představitelů bývalého Československa z úředních budov, 28. 6. 1940
 • plakát s německo-českým textem s titulem: "Kundmachung / Vyhláška" zakazující obyvatelstvu podávat potraviny válečným zajatcům, před 1945
 • řidičský průkaz vydaný v protektorátu Čechy a Morava Okresním úřadem v Říčanech a vyplněný na jméno: Friedrich Bedřich Čižinský, nar. v Říčanech, 1939
 • Nový zákon pána a spasitele našeho Ježíše Krista, Kutná Hora 1939, 541 stran (na prvním listu rukopisné citace z bible s věnováním Květušce z 22. září 1939) [původní majitelka Květa M. údajně popravena v souvislosti s heydrichiádou roku 1942]
 • kabelka tvořená dřevěnými kuličkami (práce vězeňkyň ženské věznice v Praze), 1941-1942
 • potvrzení k odstranění zařízení pro příjem krátkých vln pro radio Philips 470 A č. 931688 majitele jménem Zdeněk Pulkrábek, Brandýs n. L. s razítkem technika: "Elektrické Instalace - radio - vodovody - kanalisace / Jaroslav Pekárek / Brandýs...", 27. 4. 1943
 • pracovní knížka Marie Srbové - Vinšové, nar. 1909 v Chrasticích (vydal úřad v Brandýse nad Labem), 1943
 • členská knížka Nationale Gewerkschaftszentrale der Arbeitnehmer Národní odborové ústředny zaměstnanecké na jméno: Marie Bauerová, nar. 1926 v Šimanově, 1942
 • štůček německo-česky tištěných šeků k účtu majitele: Ing. C. Vladimír Kvapil, provozní inženýr, Praha VII., 1943
 • 2 ks deníků hlášení o požární pohotovosti v Brandýse nad Labem (první sešit zahrnuje období od 26. 4. 1941 do 6. 10. 1942, druhý pak od 7. 10. 1942 do 30. 12. 1943)
 • "Vyhláška!" sdělující uzavření českých vysokých škol, popravu 9 studentů a uvěznění dalších, dole pak jméno protektora von Neuratha, 17. 11. 1939 [viz foto]
 • oznámení "Der Oberstaatsanwalt bei dem Deutschen Landgericht in Prag" o popravě Rudolfa Petlana z Prahy-Karlína kvůli napadení německého důstojníka a urážkám Wehrmachtu, 22. 11. 1942
 • "Oznámení", ve kterém "Geheime Staatspolizei" [Gestapo] informuje o popravách 3. června 1942 osob kvůli schvalování atentátu na Reinhara Heydricha: Antonín Červenka (bytem Tábor), Jan Krampera (bytem Tábor), Hubert Königsmark (bytem Tábor), František Berka (bytem Dubno), Karl Neudig (bez bydliště), Jiří Dostal (Dostál ?, bez bydliště)
 • "Oznámení", ve kterém "Geheime Staatspolizei" [Gestapo] informuje o popravách 16. června 1942 osob kvůli schvalování atentátu na Reinhara Heydricha:: Jaroslav Dvorský (bytem Tábor č. 83), Jan Cílek (bytem Soběslav č. 405), Václav Červenka (bytem Soběslav č. 195), Konrád Listopad (bytem Tábor č. 234) a Viktor Schiller (žid, bytem Vlašim č. 625)
 • "Výnos říšského protektora v Čechách a na Moravě o vyhlášení civilního výjimečného stavu Reinhardem Heydrichem dne 28. září 1941"
 • plakát zobrazující velkou rudou ruku s drápy, která se natahuje po Pražském hradu, na ruce srp a kladivo (vlevo nahoře černý text: "Zachvátí-li tě / zahyneš!"), 1939-1945
 • silniční protektorátní mapa s titulem: "Čechy - Morava příruční a cestovní mapa" (vydalo Nakladatelství Edvard Fastr, Praha XVI., vytiskla Průmyslová tiskárna Praha, kreslil J. Havránek), 1942
 • 2 ks na pauzovacích papírech ručně zhotovených žákovských map (první s titulem: "Karte von Mitteleuropa: Gebirge, Flüse, Städte", zobrazeny řeky a pohoří, druhá mapa nedokončena, zde vyjma několika měst chybí popisky, 1939-1945
 • 2 ks na pauzovacích papírech ručně zhotovených žákovských map Říše s vyznačením Protektorátu (na první mapě vyznačeny řeky a (i plánované) vodní kanály, na druhé silniční spojení), 1939-1945
 • 2 ks na pauzovacích papírech ručně zhotovených žákovských map Říše (na první mapě vyznačena přeruševanou čárou hranice protektorátu, na druhé Sudety, Rakousko a další připojená území celoplošně začerněna), 1939-1945
 • na pauzovacím papíře ručně zhotovená žákovská mapa pobřeží při ústí Labe do Severního moře u Helgolandu, Wattenmeer, Düneninseln, 1939-1945
 • na pauzovacím papíře ručně zhotovená žákovská mapa zobrazující směry posunu vojsk z Říše na východ, 1939-1945
 • na pauzovacím papíře ručně zhotovená žákovská mapa zobrazující bývalé Čechy a Moravu s bledě modrým vyznačeným plochy Sudet a směry obsazení Sudet německým vojskem, 1939-1945
 • na pauzovacím papíře ručně zhotovený žákovský plán zobrazující paprskovitě od středu, kde v dvojkruží nápis: "Berlin", směry na různá letiště, 1939-1945
 • pastelami nakreslená žákovská mapa správního členění Říše, 1939-1945
 • 16 ks protektorátních poštovních známek: Böhmen und Mähren / Čechy a Morava (14 ks), Deutsches Reich / Böhmen und Mähren / Čechy a Morava (2 ks)
 • plakát "Výstraha" před sabotážními činy a neuposlednutím příkazů politických orgánů, srpen 1939
 • 3 ks plakátů "Nařízení Reichsprotektora in Böhmen und Mähren proti sabotážním činům" (vydal K. von Neurath), v dolní polovině "Nařízení k doplnění nařízení..." (vydal Keitel), 26. 8. 1939
 • 2 ks plakátů "Vyhláška" se jmény popravených: Cyril Rozsypal, Filoména Rozsypalová, Marie Sochorává (všichni z Chropyně), Sylvestr Daněk, Filoména Daňková (z Kostelan), Bohdan Šturm ml., František Kudilek, Anna Kudilková (Veselí n. M.), Ludmila Remešová, Josef Remeš, Klára Remešová, Ignác Remeš, Bernard Remeš, Marie Škrabalová (z Jankovic), Ludmila Pečková, Anna Kučerová (z Velehradu), Rudolf Mazurek (ze Starého Města), Alois Oharek, Josef Oharek, Petr Kadlec (z Traplic), Cyril Remeš (z Košík), Brno 30. 6. 1943
 • plakát "Výstraha" před sabotážemi (vydalo Ministerstvo vnitra), 1939-1945
 • plakát "Bekanntmachung der Frühjahrs-Wehrversammlungen" týkající se ročníků 1895-1920 (vydal Barth), Brno 1939-1945
 • plakát "Obyvatelé Moravy!" o převzetí výkonné moci v operačním prostoru armády na rozkaz Vůdce (vydal von Brauchitsch), 1939-1942
 • plakát místního vedení veřejné osvětové služby v Lomnici u Tišnova zvoucí na "veřejnou přednášku pana Jindř. Lepiera obvodového pověřence VOS z Brna - na thema: Bolševismus - nepřítel světa" konané 9. 7. 1944

sbirky protektorat

Aktuálně

V den státního svátku OTEVŘENO!!

25. 09. 2021 | Brandýs nad Labem

V úterý 28. září, v den státního svátku, bude otevřeno od 9:00-12:00 a 12:30-16:30hod.

Těšíme se na Vaši návštěvu!


Nové příspěvky ke kapli sv. Anny

30. 07. 2021 | Brandýs nad Labem

Nové příspěvky týkající se Santiniho kaple sv. Anny si můžete přečíst zde.


Projekt obnovy parku

15. 07. 2021 | Brandýs nad Labem

Z rekonstrukce celého zámeckého areálu, ve kterém sídlí PNÚO Panenské Břežany zbývá dokončit již jen zbývající část parku. Zde výčet prvků, se kterými je počítáno v projektu obnovy (plánován na léta 2022-2023).